هاتف اصفهانی

میان ما بسی فرق است ای همدرد دم درکش تو خاری داری اندر پا و من پیکانی اندر دل

سعدی

مرا در عشق مشکل ها بسی بود دهانت کرد حلّ ِ مشکلِ ما