بیدل دهلوی

اگر از بندگی آگاه شوی هر طرف سجده کنی معبود است