سعدی

دیدارِ یار غایب، دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد