هاتف اصفهانی

نا امید است ز درمان دو بیمار طبیب چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی