حسرت همدانی

آن را که میِ بی خودی از وصلِ تو دادند تا روز قیامت ز خود آن بی‌خبر افتاد