سعدی

دلی از سنگ بباید به سرِ راهِ وداع تا تحمّل کند آن روز که محمِل برود