سعدی

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را