بیدل دهلوی

زلف او را اختیاری نیست در تسخیر دل خود به خود این رشته می‌گیرد گره از تابها