بیدل دهلوی

نیست باک از برقِ آفت ، دل به آفت بسته را زخم خنجر فارغ از تشویش دارد دسته را

حسرت همدانی

با تو گردد آشنا ، ترسم رقیب باعث صد گونه تشویش من است