جلیل صفربیگی

گیسوی تو قصه ای پر از تعلیق است جمعی است که حاصلش فقط تفریق است