بیدل دهلوی

اینجا جواب نامه ی عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما

بیدل دهلوی

رمیدی از دیده بی‌تامل ، گذشتی آخر به صد تغافل اگر ندیدی تپیدن دل، شنیدنی داشت ناله ی ما