سعدی

ای که گفتی مرو اندر پیِ خوبانِ زمانه ما کجاییم در این بحر تفکّر تو کجایی