حافظ

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست بس حکایت های شیرین باز می‌ ماند ز من