سعدی

از در، در آمدی و من از خود به در شدم گویی کز این جهان به جهانِ دگر شدم