بیدل دهلوی

عمری است وفا ممتحن ناز و نیاز است نی تیغ ز دست تو جدا شد نه سر از ما

سعدی

آسوده خاطرم که تو در خاطر منی گر تاج می‌فرستی و گر تیغ میزنی