سعدی

گفتی به غمم بنشین یا از سرِ جان برخیز فرمان بَرَمَت جانا ، بنشینم و بر خیزم