حسرت همدانی

در حیرتم آن کس که تو را چاک گریبان دیده ست چرا جامه ی جان را ندریده

سعدی

غلامِ قامتِ آن لُعبت قبا پوشم که در محبت رویش هزار جامه قباست