حسرت همدانی

به جام غیر کردی می ، نکردی یاد از من دوش تو با اغیار می خوردی و من خونِ جگر بی تو