بیدل دهلوی

اهل دنیا عاشق جاهند از بی دانشی آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است

ازرقی هروی

موافقان تو را بخت باد و راحت و عز مخالفان تو را جاه باد و محنت و آه

ازرقی هروی

مُلک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد جاه بادت بی شمار و عمر بادت بی کران