سعدی

با جمله برآمیزی و از ما بگریزی جرم از تو نباشد ٬ گنه از بخت رمیده‌ ست