رهی معیری

ای بهتر از جوانی و ای خوشتر از امید طی گشت در امید وصالت جوانیم

رهی معیری

موی سپید را فلکم رایگان نداد این رشته را به نقد جوانی خریده ام

هاتف اصفهانی

من اگر چه پیرم و ناتوان ، تو ز آستان خودت مران که گذشته در غمت ای جوان ، همه روزگار جوانیم