ازرقی هروی

چشم دلم خیره و در خواب بود جودِ تواش روشن و بیدار کرد