سید مهدی موسوی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است از دشمنان گلوله ، از دست دوست خنجر

بیدل دهلوی

نبود به غیر نامِ تو ورد زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهانِ ما

بیدل دهلوی

عیش وصال و ذوق کنار آرزوی کیست ماییم و حرف بوسی از آن آستان لب