Tag: حسرت همدانی

حسرت همدانی

یارِ ما روزِ سیه چون شامِ هجران کرد و رفت
خاطرِ جمعی چو زلفِ خود پریشان کرد و رفت

حسرت همدانی

یار بی پرده عیان ، طالب دیدار کجاست
یوسفِ مصر به بازار و خریدار کجاست

حسرت همدانی

همچو جان خواهمت ای جان بنشانم به کنار
با تو امشب هوسِ بوسه کنار است مرا