بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها

حسرت همدانی

تا کنم شمّه ای از خوبیِ حسن تو عیان پای تا سر همه ای کاش زبان می گشتم

حسرت همدانی

به خداییِ خدا با همه حُسنی که تو را هست می‌توان گفتن اگر کفر نباشد که خدایی