سعدی

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنّا حلوا به کسی ده که مَحبت نچشیده‌‌ ست