سعدی

مرا در عشق مشکل ها بسی بود دهانت کرد حلّ ِ مشکلِ ما