بیدل دهلوی

ای خوش آن دیده که در انجمن ناز و نیاز بال بلبل به نظر دارد و حیران گل است

بیدل دهلوی

شعله در جانی که خاکِ حسرت دیدار نیست خاک در چشمی که نتوان بود حیران شما