بیدل دهلوی

قفل گنج زر است خاموشی از صدف پرس این معما را