بیدل دهلوی

مرگ ظالم نیست غیر از ترکِ سودای غرور شعله از گردنکشی گر بگذرد خاکستر است

بیدل دهلوی

مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را

بیدل دهلوی

آتشی نیست که آخر نشود خاکستر پی انجام نمیگیری از آغاز چرا؟