سعدی

خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم سر نه چیزی است که در پایِ عزیزان بازم