سعدی

نشستم تا برون آیی خرامان تو بیرون آمدی من رفتم از هوش