سعدی

منِ بی‌مایه که باشم که خریدارِ تو باشم! حیف باشد که تو یارِ من و من یارِ تو باشم