سید مهدی موسوی

من را به چاهِ دردِ خود انداخت و گذشت هر کس که گفت با منِ خسته برادر است