سعدی

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبا را

سعدی

به روی خوبان گفتی نظرخطا باشد خطا نباشد وپندارم این نظر که خطاست