سعدی

نه خلاف ِ عهد کردم که حدیثِ جز تو گفتم همه بر سرِ زبانند و تو در میانِ جانی

سعدی

مرا به هیچ بدادی خلافِ شرط مَحبت هنوز با همه عیبت به جان و دل بخریدم