حسرت همدانی

آخر از مسجدم ای همنفسان دل بگرفت راه میخانه کجا خانه‌ ی خمّار کجاست