بیدل دهلوی

از دو تا گشتن ندارد چاره نخل میوه دار قامت هر کس به زیر بار می‌آید خم است

بیدل دهلوی

نیست سرو از بی بری ، ممنون احسانِ بهار بارِ منّت خم نسازد گردنِ آزاده را

حسرت همدانی

تا تو آن زلف پریشانِ پر از خم داری عاشقان را همه آشفته و درهم داری