سعدی

ای خواجه ،برو به هر چه داری یاری بخر و به هیچ مفروش

حافظ

دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست