سعدی

تیر بارانِ عشقِ خوبان را دلِ شوریدگان سپر باشد

سعدی

ای که گفتی مرو اندر پیِ خوبانِ زمانه ما کجاییم در این بحر تفکّر تو کجایی