بیدل دهلوی

خورشید در کنار و به شب غوطه خورده ایم آه از سیاهیِ نظرِ دوربینِ ما