بیدل دهلوی

در خورِ اظهار باید اعتباری پیش برد او کریم آمد برون باری تو هم سائل برآ