حسرت همدانی

دلم ز خویشتن آن لحظه گشت بیگانه که با سگان سر کویت آشنا می‌شد