هاتف اصفهانی

به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها