سید مهدی موسوی

من درکی از حقیقت جبرم در انتخاب دیدم که روز خوب دروغی است در کتاب