هاتف اصفهانی

مکن به چشم حقارت نظر به درویشان که بی‌نیاز جهانند اگر تهی دستند