سعدی

دریغ پای که بر خاک می‌نهد معشوق چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد

سعدی

بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم دریغ باشد فردا که دیگری نگرم