هاتف اصفهانی

دعا اثر نکند کز دَرَم تو چون راندی به روی من همه درهای آسمان بستند

سعدی

حلقه بر در نتوانم زدن از دستِ رقیبان این توانم که بیایم به محلّت به گدایی

سعدی

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد درِ سرایی را