رهی معیری

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را خداوندا نگه دار از بلای دوستان ما را