بیدل دهلوی

زبانِ حالِ عاشق گر دعایی دارد این دارد که یارب مهربان گردان دلِ نامهربانش را

هاتف اصفهانی

دعا اثر نکند کز دَرَم تو چون راندی به روی من همه درهای آسمان بستند